Terms & conditions

Dutch

Algemene voorwaarden Lapré Engineering BV

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Lapré Engineering BV en klanten met betrekking tot koop, reparatie, restauratie, motor revisie, versnellingsbak revisie, algemene revisie’s, onderhoud, onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede op afzonderlijke overeenkomsten die later gesloten en al dan niet verband houden met eerdere overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant word uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De klant: Degene die Lapré Engineering de opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden.

De opdracht: de overeenkomsten tot het verrichten van de-montage werkzaamheden , herstel- of onderhoudswerkzaamheden, restauratie (het opknappen van originele onderdelen) of revisie werkzaamheden

Restauratie: Het opknappen van originele onderdelen tot een, voor Lapré Engineering BV acceptabel resultaat .

Revisie: Revisie werkzaamheden als deels of volledige demontage van bepaalde delen , waar tevens niet vanzelfsprekend is alle delen voor nieuw te vervangen.

Garantie: De garantie die door de fabrikant, importeur of Lapré Engineering BV op auto’s , onderdelen en toebehoren verstrekt.

Artikel 1- De Opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden word mondeling, of schriftelijk , of per e-mail dan wel electronisch gegeven.

Artikel 2- Prijsopgave en termijn

De klant kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitegvoerd. De opgegeven prijs en termijn zien uitsluitend op de dan reeds bekende te verrichten werkzaamheden en zijn bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% word overschreden of dreigt te worden overschreden, zal Lapré Engineering BV contact
opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst te beeindigen, onder schadeloosstelling van Lapré Engineering BV voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

Artikel 3- De Factuur

Van de uitgevoerde werkzaamheden word een gespecificeerde rekening afgegeven tenzij anders overeengekomen , bijvoorbeeld bij een aangenomen bedrag.

Artikel 4- Stallingskosten

Indien de klant binnen 7 dagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft opgehaald, behoud Lapré Engineering zich het recht om stallingskosten in rekenening te brengen van € 150,- per maand, tenzij anders besproken. Dit geldt tevens wanneer er geen opdracht voor vervolg werkzaamheden word gegeven.

Artikel 5- Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de klant ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen indien mogelijk desverzicht wel ter beschikking gesteld nadat garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de Klant middeld deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog ) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen woden de vervangen onderdelen eigendom van Lapré Engineering BV, zonder dat de Klant op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 6- Verval aanspraken uit hoofde van reparatie , restauratie, revisie en onderhoud

Elke aanspraak die de Klant meent te hebben op Lapré Engineering BV op grond van gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden vervalt, indien:

 • a. de Klant niet zo spoedig mogelijk na constateren van de gebreken (waaronder begrepen signalen van waarschuwingslampjes of analoge meters in het rood staan dan wel een verontrustende waarde aangeven , Lapré Engineering BV daarvan in kennis stelt.;
 • b. Lapré Engineering BV niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 • c. Derden zonder voorkennis of toestemming van Lapré Engineering BV werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Lapré Engineering BV verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvoor reparateur word aangesproken.
Artikel 7- De betaling
 • 7.1 De betalingen geschied per bankoverschrijving of contant voordat de auto of desbetreffende onderdeel word opgehaald dan wel afgeleverd.
 • 7.2 Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is
  het Lapré Engineering Bv gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke (handel) rente in rekening te brengen. Hierbij word resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag word beschouwd als een voorwaarde waaronder door Lapré Engineering BV uitstel van betaling verleend zonder dat daarmee de verplichting van de Klant tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 • 7.3 Indien partijen hebben afgezien van contante of girale betaling ter plaatse en niet
  uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand ingaand vanaf de aflevering van de auto of onderdelen of na verrichten van diensten. De Klant is daarna de wettelijke (handels) rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand word aangemerkt.
 • 7.4 Indien de Klant na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is
  Lapré Engineering BV gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.
Artikel 8- Exoneratie
 • 8.1 Lapré Engineering BV is niet aansprakelijk voor de gevolgschade en bedrijfschade,
  waaronder begrepen gemiste winst en/of omzet , alsmede het missen van een evenement , deelname aan een wedstrijd of evenement als een Rally ,Race , concour , veiling of anderzijds.
 • 8.2 Lapré Engineering BV is evenmin aansprakelijk voor reis-, verblijfkosten en/of kosten
  van vervangend vervoer die Klant heeft gemaakt en/of zal gaan maken in verband met een ogenschijnlijk toerekenbare tekortkoming van Lapré Engineering BV.
 • 8.3 indien toerekenbare tekortkoming van Lapré Engineering BV leidt tot
  aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid- met inachtnemeing van het hiervoor bepaalde- van Lapré Engineering BV beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lapré Engineering BV word uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 750,-.
Artikel 9- Overige bepalingen

Op de opdracht en eventuele daaruit voortvloeiende opdrachten die door Lapré Engineering BV worden uitgevoerd zowel in Nederland als in het buitenlandm, is Nederlands recht van toepassing.